Organizační složka nebo nově Odštěpný závod zahraniční právnické osoby je jedna ze dvou legálních cest, jak trvale podnikat v České republice skrze zahraniční (offshore) společnost.

Možnosti trvalého podnikání offshore (zahraničních) společností v ČR:

 • Dceřiná společnosti (s.r.o., a.s., v.o.s,…)
 • Organizační složka, nově odštěpný závod zahraniční osoby

Organizační složka – odštěpný závod

Organizační složka je část zahraniční právnické osoby, která je určena pro vykonávání trvalé podnikatelské činnosti na území jiného státu, než je místo registrace zahraniční společnosti. V ČR organizační složka vzniká zápisem od obchodního rejstříku

Protože je organizační složka součástí již vzniklé zahraniční osoby, nemá sama o sobě právní subjektivitu. Jako taková tedy nemůže provádět právní úkony, např. uzavírat smlouvy. To s sebou přináší určité výhody, především není nutnost zřizovat novou právnickou osobu, skládat nový základní kapitál a při zániku není nutná likvidace.

Jak již bylo uvedeno, organizační složka nemá právní subjektivitu. Nemůže tedy vstupovat do smluvních vztahů. Do smluvních vztahů vstupuje vždy zahraniční společnost, pod kterou složka spadá. Také nemůže vlastnit majetek. Majitelem veškerého majetku je zahraniční subjekt. Organizační složku zastupuje vedoucí, který je uveden o obchodním rejstříku, jedná jménem zahraničního vlastníka, ale pouze ve vztahu ke konkrétní organizační složce.

Podnikání zahraniční společnosti v České republice přes odštěpný závod je daňově výhodnější než skrze dceřinnou splečnost (s.r.o.). Převod zisku z odštěpného závodu do mateřské společnosti nepodléhá zdanění.

Základní parametry organizační složky

 • Nemá právní subjektivitu.
 • Odpovědnost nese zahraniční vlastník.
 • Zastoupena vedoucím, jednat za složku může statutární orgán zahraničního vlastníka, zmocněnec nebo vedoucí.
 • Neskládá se nový základní kapitál.
 • Při ukončení činnosti se nemusí provádět likvidace jako např. u s.r.o.
 • Nemůže uzavírat smlouvy, může vystavovat faktury.
 • Nevlastní majetek (pouze účetně), ten je vlastnictvím zahraničního subjektu.
 • Zaměstnanci mají smlouvy uzavřené se zahraniční společností s místem výkonu v organizační složce.
 • Uzavřené smlouvy se můžou řídit právem státu, kde sídlí zahraniční vlastník.
 • Soudní řízení není možné vést proti organizační složce, ale musí být vedeno vůči zahraniční společnosti.
 • Pokud organizační složka nevykonává uzavíraní obchodních smluv, ale provozuje pouze pomocné činnosti pro zahraniční společnost nebo funguje jako „reprezentační kancelář“, nemá zdanitelné příjmy v ČR.
 • V případě, že je vlastníkem offshore společnost, nevztahuje se na finanční toky mezi organizační složkou a zahraniční společností srážková daň až 35%.
 • Nejednoznačná právní úprava.
 • Organizační složka vede účetnictví podobně jako s.r.o.

Vedoucí odštěpného závodu

Představitelem odštěpného závodu a současně odpovědnou osobou je Vedoucí odštěpného závodu. Výkon této funkce je podobný staturánímu orgánu. Podle zákona je Vedoucí odštěpného závodu obecný zmocněnec, který zastupuje zřizovatele, ale pouze ve vztahu k odštěpnému závodu. Svojí funkci vykonává nejčastěji jako zaměstnanec nebo na základě dohody o pracovní činnosti.

Ke zřízení odštěpného závodu je nezbytné doložit

 • rozhodnutí o zřízení odštěpného závodu
 • dokumenty zahraniční právnické osoby dokládájící právní existenci + překlad do českého jazyka
 • prohlášení statutárního orgánu, že společnost splňuje veškeré náležitosti pro podnikání v České republice podle Zákona o živnostenském podnikání č.455/91 Sb §6 a §8
 • jméno, adresu a datum narození vedoucího odštěpného závodu
 • souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla odštěpného závodu, výpis z listu vlastnictví
 • prohlášení vedoucího odštěpného závodu
 • sdělení o doručovací adrese
 • živnostenský list
 • návrh na zápis do obchodního rejstříku opatřený kolky v hodnotě 6000 Kč

Potřebujete zřídit odštěpný závod? Vyřídíme vše potřebné za Vás již za 11 900 Kč.

Šetřete Váš čas a nechete založení odštěpného závodu vaší zahraniční společnosti na nás. Vyhnete se tak zbytečným komlikacím a chybám při jednání z českými úřady.

Cena zahrnuje:

 • vyhotovení plné moci
 • vyhotovení rozhodnutí o zřízení odštěpného závodu
 • příprava prohlášení statutárního orgánu, že společnost splňuje veškeré náležitosti pro podnikání v České republice podle Zákona o živnostenském podnikání č.455/91 Sb §6 a §8
 • příprava prohlášení vedoucího odštěpného závčdu
 • vyřízení živnostenského listu pro volné živnosti včetně úhrady poplatku 1000 Kč
 • vyhotovení a podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku opatřený kolky v hodnotě 6000 Kč
 • podání vzdání se práva na odvolání

Cena nezhrnuje:

 • sídlo (možno zařídit již od 1300 Kč ročně)
 • překlad dokumentů (nabízíme soudní překlad od 450 Kč za 1 NS, pro společnosti registrované přes naší společnost FINCOR Services & Partners, Inc již za 350 Kč / 1 NS)
 • vyhotovení notářsky ověřené kopie dokumentů společnosti pro založení do Sbírky listin

Máte zájem o zápis odštěpného závodu do obchodního rejstříku? Neváhejte nás kontaktovat.