Zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

1. Správce osobních údajů

Společnost THOMAS WALKER CO. LTD, odštěpný závod, Kaprova 42/14, 110 00 Praha, IČ: 06103332, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 290690, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

2. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem nebo vyplněním nezbytných údajů v kontkatním formuláři.

Účel zpracování osobních údajů:

    • plnění smlouvy a poskytování služeb;
    • zajištění provozních činností;
    • účetní a daňové účely splnění právní povinnosti;

3. Zdroje osobních údajů

  • přímo od subjektů údajů (e-maily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.)
  • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

4. Osobních údaje, které jsou předmětem zpracování

  • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefon, e-mailová adresa)
  • popisné údaje (např. bankovní spojení)
  • webová stránka, z níž zákazník web https://offshoreservis.cz navštívil
  • IP adresa
  • datum a doba přístupu

5. Příjemci osobních údajů

  • zpracovatelé (dopravci, externí účetní společnost)
  • státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

6. Účel zpracování osobních údajů

  • plnění smlouvy (zpracování objednávky)
  • odpověď na dotaz přes kontaktní formulář nebo chatovací aplikaci
  • plnění zákonných povinností ze strany správce

7. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad 2 pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

8. Použití souborů cookie a analýza webových stránek

 1. Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost TRIGOLA s.r.o na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.
 2. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.
 3. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se  shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče, a to níže uvedeným způsobem:
Prohlížeč: Explorer 7, 8, 9 Firefox 4.0 Jiný prohlížeč
Deaktivace Cookies: 1. V menu „Nástroje“ vyberte možnost „Možnosti internetu“. 2. Nyní klikněte na záložku „Ochrana osobních údajů“. 3. Pro zablokování všech cookies posuňte v rámečku nastavení posuvník nahoru. 4. Vaše nastavení potvrďte „OK“. 1. V hlavní nabídce klikněte na „Firefox“ a následně na nabídku „Možnosti“. 2. Zvolte oddíl „Soukromí“ 3. V sekci Cookies deaktivujte volbu „Povolit serverům nastavovat Cookies“ 4. Potvrďte Vaše nastavení Návod na deaktivaci a odstranění Cookies naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, příp. se obraťte na výrobce prohlížeče.
Odstranění Cookies: 1. V menu nástroje vyberte volbu „Zabezpečení“ a poté klikněte na „Odstranit historii procházení“ 2. Zaškrtněte zaškrtávací pole „Cookies“ 3. Klikněte na tlačítko „Delete“ 1. V hlavní nabídce klikněte na „Firefox“ a následně na šipku u nabídky „Historie“. 2. Vyberte možnost „Vymazat nedávnou historii“ 3. Zvolte „Vše“ u volby „Časové období mazání“ 4. Rozklikněte detaily kliknutím na šipku o volby „Podrobnosti“o Zaškrtněte pole „Cookies“ a stiskněte tlačítko vymazat  

Google Analytics a Google Adwords

 1. K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá společnost Lidl službu Google Analytics Premium, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).
 2. Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách společnosti Lidl nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).
 3. Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Další informace týkající se ujednání a podmínek používání a ochrany soukromých údajů lze dohledat na www.google.com/analytics/terms/gb.html nebo na www.google.de/intl/en_uk/policies/.
 4. Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, a dále pak i:

kliknutím na následující odkaz https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. , čímž bude do počítače umístěn tzv. opt-out-cookie, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce;
instalací pluginu do prohlížeče dostupného zde . Tento plugin funguje jen v příslušném prohlížeči na příslušném počítači a po instalaci nesmí být deaktivován nebo smazán, aby byla zachována deaktivace služby Google Analytics.

9. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou bezpečně uloženy, shromažďovány, zpracovávány a archivovány z důvodu vedení účetních záznamů a dokladů po dobu 5 let (dle zákona o účetnictví – zákon č. 563/1991) od poslední realizované objednávky. Osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy jsou uchovány po dobu trvání této smluvy a dále 3 roky od ukončení smlouvy.

10. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

  • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
  • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
  • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
  • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

11. Práva subjektů údajů

a) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

  • účelu zpracování,
  • kategorii dotčených osobních údajů,
  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
  • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
  • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
  • pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

b) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • Požádat správce o vysvětlení.
  • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
  • Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
  • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
  • Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
  • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.